Dannebrog Vedtægter for foreningen D.F.B for Præstø og omegn
 


Vedtægter for
Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Præstø og Omegn
Stiftet den 29. maj 1910


Ønsker du at printe disse vedtægter ud
- findes der i slutningen af denne side et link til det.


§ 1.

Selskabets navn er:
De Danske Forsvarsbrødre for Præstø og Omegn.

 
 

§ 2.

Selskabets formål er:

 1. at styrke og bevare forsvarsviljen i selskabets område.

 2. at bevare nationale mindesmærker i selskabets område.

 3. at styrke og bevare fædrelandets demokratiske styreform med
  kongehuset i spidsen.

 4. at ved selskabets sammenkomster at vedligeholde de kammeratlige forhold.

 
 

§ 3.

Som aktive medlemmer optages danske statsborgere, der forretter eller har forrettet tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilfor-forsvaret/Beredskabskorpset/Beredskabsstyrelsen samt uniformeret beredskabspersonel.
Endvidere kan optages danske statsborgere, der efter de enkelte Selskabers suveræne vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft muligheden for at forrette tjeneste ved Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Civilforsvaret/Beredskabskorpset/Beredskabsstyrelsen. Et sådant medlem optages med samme rettigheder og pligter som øvrige brødre.

§ 3a.

Medlemmer, der har indbetalt livsvarigt kontingentbeløb i henhold
til tidligere vedtægter, bevarer alle rettigheder og pligter som øvrige brødre.
Livsvarigt medlemskab kan ikke overføres til andre selskaber.

 
 

§ 4.

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

 
 

§ 5.

Ved kontingent restance over 1 år kan bestyrelsen uden varsel
slettes medlemmet af selskabet.

 
 

§ 6.

Medlemmer fra andre forsvarsbroderselskaber kan optages i selskabet
med bibeholdelse af den anciennitet der er erhvervet i det tidligere selskab.
Efter 25, 40, 50, 60, 70, og 75 års medlemskab tildeles medlemmet et af
De Samvirkende Forsvarsbrødres indstiftede hæderstegn, som overrækkes på den
ordinære generalforsamling.

 
 

§ 7.

Ved møder og sammenkomster bæres emblemer og hæderstegn, som er udleveret
af selskabet. Emblemer og årstegn skal afleveres ved udmeldelse og død.

 
 

§ 8.

Afgår et medlem ved døden, drager bestyrelsen omsorg for, at selskabet så vidt muligt repræsenteres ved begravelsen. Fanen skal følge afdøde til graven, hvis vedkommende selv har givet udtryk for ønske herom, eller vedkommendes pårørende ønsker det.
Selskabet giver ved begravelsen en bårebuket med bånd, prisen fastsættes
af bestyrelsen.

 
 

§ 9.

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 
 

§ 10.

Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i de lokale dagblade, eller ved  meddelelse til hver enkelt medlem.

 
 

§ 11.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges ved almindeligt flertal.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere.

 2. Valg af dirigent

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse.

 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleant.

 8. Valg af fanebærere.

 9. Valg af 2 revisor.

 10. Valg af 1 revisorsuppleant.

 11. Eventuelt.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.

Skriftlig afstemning skal finde sted dersom 1 medlem fremsætter ønske herom.
For alle stemmeafgivninger kræves personlig tilstedeværelse. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingenTil vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Øvrige forslag afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed  bortfalder forslaget. Hvis et forslag til lovændring har flertal, men ikke de krævede 2/3, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mindst 8 dage og højst 30 dage efter den ordinære generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages med almindeligt flertal.

 
 

§ 12.

Selskabet ledes af en bestyrelse på minimum 5 og maksimum 9 medlemmer, som vælges
på generalforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med:

1 formand.
1 næstformand.
1 kasserer.
1 sekretær.
 

samt diverse udvalg. Formanden for udvalgene vælges blandt bestyrelsen,
men ellers kan udvalgene vælges blandt medlemmerne.

 
 

§ 13.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen, revisionen eller en femtedel
af aktive  medlemmer måtte  ønske det.


 

§ 14.

Såvel ved generalforsamling, som ved bestyrelsesmøder føres  en forhandlingsprotokol. Forhandlingsprotokollen underskrives af dirigenten efter general-
forsamlingen.
Forhandlingsprotokollen ved bestyrelsesmøderne, underskrives af bestyrelsen ved
næste bestyrelsesmøde.

 
 

§ 15.

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets ejendele og midler.
 
 

§ 16.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden, eller et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Mindst et flertal af medlemmer af bestyrelsen, deriblandt formanden eller              næstformanden skal være tilstede, for at bestyrelsen kan træffe beslutning
i vigtige sager.

 
 

§ 17.

Bestyrelsen bemyndiges til at yde honorar og telefongodtgørelse.
 
 

§ 18.

Revisorerne gennemgår  årsregnskabet, herunder bilag, beholdninger og kontoudtog m.v. Eventuelle bemærkninger påføres det reviderede regnskab, som afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 
 

§ 19.

Ophævelse af selskabet kan kun ske ved en generalforsamling, når 3/4 af medlemmerne stemmer herfor. Hvis et forslag til ophævelse af selskabet har flertal, men ikke 3/4 af medlemmerne kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mindst 8 dage og højst 30 dage efter den ordinære generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal.

Ved ophævelse af selskabet tilfalder selskabets aktiver Samvirksomheden.

 

 

 

Således ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 03.03.2005.

 

 

Udskriv siden For udskriftvenlig udgave af vedtægterne klik her